Bønnehefte for fastetiden omarbeidet til norsk ved FBB

Vi lever i et samfunn der drap på det ufødte mennesket er opphøyet til en uangripelig menneskerett. Dette fatale og uforståelige svik av et hjelpeløst medmenneske har vi nå levd med i mer enn 45 år. Ikke bare vendes barnet ryggen, også kvinnen som bærer det, overlates ofte til seg selv med vanskelige livsbetingelser. Provosert abort er et hån mot Ham som er livets opphav. Som kristne kan vi ikke forholde oss passive!

Men nytter det at kjempe denne kamp etter så mange år? Tør vi fortsatt tro på forandring? Tør vi be som om Gud kan forandre alt? Ja! Gud, den allmektige hører bønn og venter på at vi erkjenner vår dype avhengighet av ham, og for Ham er ingen ting umulig!

Med dette initiativ vil vi gjerne invitere deg med inn i en frimodig bønn for de ufødte. Bønneheftet er utarbeidet av For Bibel og Bekjennelse i Norge, etter inspirasjon fra organisasjonen Retten til Liv i Danmark.

Hele heftet finner du som pdf her: https://www.fbb.nu/uploads/tx_news/40_dager_for_livet_-_Forbonnshefte.pdf

Dag 1 – askeonsdag
40 dager for livet

Oppstandne Jesus, livgivende Hellige Ånd, og kjærlige Far. Du ser at det i de
kommende 40 dager vil bli bedt for å beskytte mødre, fedre, institusjoner, og særlig det ufødte menneskeliv. Det takker jeg for. Må du la livets hellighet, som også gjelder de aller minste, bli tydelig i denne stille bønnekamp. La meg være en del av koret av bønner til deg, Herre, for livets skyld. Jeg ber om at du vil la disse bønner gjøre en forskjell i landet vårt, kirken min, og meg selv de kommende 40 dage. Alt til din ære.

Dag 2 – torsdag
At liv må bli bevart i dag

Kjære Gud, du som er stor nok til å selv ha det minste liv for øye. Vil du berøre den som i dag går og vurderer abort. Gi den mor eller far en overveldende kjærlighet til det barnet som er på vei, og en dyp overbevisning om det onde i å avslutte et menneskeliv. La liv bli reddet i dag.

Dag 3 – fredag
Lys i mørket

Herre Jesus, vi ber om at du vil bevege din kirke til å ha hjerte for de ufødtes sak. Gi oss overbevisning og mot til å være et lys i mørket. Hjelp oss til å forstå at det er en kamp for å redde liv. Gi oss mot og visdom til at kjempe for barn og foreldre som lider under urettferdighet og løgnens forførelse.

Dag 4 – lørdag
Synet på egen innsats

Kjære Jesus, du ser at jeg kan bli hovmodig i min tjeneste. At jeg kan se stygt på kristne brødre og søstre, om de ikke er like engasjerte som du har lagt meg på hjerte å være. Gi meg et rett perspektiv på min og andres rolle i kirken og i samfunnet, så vi alle kan bevares i din kjærlighet til hverandre. Takk for at du vil bruke meg tross feil og mangler.

Dag 5 – 1. søndag i fasten
At bønnen må redde liv

Kjære Jesus, jeg ber om at kirkens bønner må gjøre en forskjell. At de må forvandle oss selv, men også samfunnet og menneskene rundt oss. La våre bønner i denne fastetid være med til å redde liv. La oss være med i åndskampen for livet! Jeg vet at du hører min bønn, selv når troen er svak. Hør vår bønn for det liv som du har skapt, Herre.

Dag 6 – mandag
Etter en abort

Kjære Gud, takk for din kjærlige omsorg for alle mennesker. Jeg ber for dem som sitter igjen med tomhet, sorg og skyld over å ha fått fjernet sitt barn. Må du gi dem nåde til å anerkjenne skylden og søke tilgivelse hos deg. Gi dem mot til at dele sin historie – og gi meg mot til at møte dem med din kjærlighet og nåde. La dem oppleve at der er gjenopprettelse og håp i ditt navn, Jesus.

Dag 7 – tirsdag
Frimodighet

Kjære Gud, jeg ber om en åpen og sann debatt om hvordan abort påvirker oss som enkeltpersoner og som samfunn. Må du starte en bevegelse av kvinner og menn som får mot og styrke til at fortelle om de negative påvirkninger abort har hatt på deres liv. Må vi oppleve at du har makt til å bruk disse tragiske opplevelser til noe godt.

Dag 8 – onsdag
Det internasjonale samarbeid

Jeg vender meg til deg, Gud, som har skapt alle mennesker på jorden. Du ser at kampen for det ufødte liv raser overalt. Ikke bare her i landet mitt, men også i utlandet. Kampen er så stor, og jeg kan ikke romme det hele. Jeg ber deg om at du må la abortmotstandere i hele verden samarbeide og oppmuntre hverandre til gavn for saken. Takk, Herre.

Dag 9 – torsdag
Et kaldt hode og et varmt hjerte

Herre, du ser meg og min opplevelse av abortkampen i Norge. La meg ikke miste motet eller la hjertet kjølne for denne saken. Men gi meg ved din Ånd et varmt hjerte for de ufødte. Gi meg også å kunne holde hodet kaldt når diskusjonen om abort raser. Gi meg visdom og kjærlighet, ja, gi meg å likne deg i møtet med min neste.

Dag 10 – fredag
Offentlig oppmerksomhet

Himmelske far, blås din sannhets Ånd inn over vårt land og fortreng løgnen om abort som en god løsning på en vanskelig situasjon. Jeg ber om økt oppmerksomhet og opplysning i medier og hos fagpersonell omkring de psykiske skadevirkninger av en abort. Kom med din hjelp til dem som kjemper med nettopp dette.

Dag 11 – lørdag
Guds inngripen

Jesus, du lærer oss at vi skal be om at vår himmelske Faders vilje må skje. Så jeg ber i ditt navn, la din vilje skje, Far, her på jorden. Grip inn i det fortvilede eller det forherdede hjerte, som går med overveielser om abort, så et liv kan blive spart. Jeg ber om dine englers beskyttelse for ethvert ufødt barn, og at du i dag helt konkret vil gripe inn i enhver vurdering som går mot å avslutte et liv.

Dag 12 – 2. søndag i fasten
Åndens kraft

Kjære Gud, du har ikke gitt oss mismotets ånd, men en ånd av kraft, kjærlighet, sannhet og sinnsro. Må du på ny utøse din Ånd over ditt legeme, kirken, så den kan bli hender, føtter og stemme for de ufødte. Må du gi oss frimodighet og mulighet til å tale de ufødte barns sag. La nåde og sannhet gå hånd i hånd i kirkens kamp for de ufødte.

Dag 13 – mandag
Abort og menneskerettigheter

Herre, jeg ber deg om at livet må bli respektert fra unnfangelsen i vår verden, også fra internasjonale institusjoner som arbeider på tvers av landegrensene. Stans de krefter som vil opphøye abort til en menneskerett, og la innsatsen lykkes for dem som kjemper mot dette. La din kirke være et lys for livet over hele Jorden.

Dag 14 – tirsdag
Opplysning

Herre Gud, jeg ber om at forskningen må være på livets side. La den bidra til å avdekke sannheten om det ufødte menneske. Skap også større åpenhet i den psykologiske forskning til å erkjenne abortens skadelige ettervirkninger. La mediene være med på å bringe lys over dette. Må din sannhet berøre hjerter og samvittigheter.

Dag 15 – onsdag
Utholdenhet

Kjære Gud, jeg ber deg om utholdenhet i kampen for de ufødte, både i denne fastetid, men også i tiden etter. Forlat oss når troen på forandring er svak. Hjelp meg til å regne med deg, allmektige Far i himmelen, og stole på at for deg er ingen ting umulig. Herre, må bønnene for de ufødte redde liv!

Dag 16 – torsdag
Barn

Far, takk at jeg som ditt barn får kalle deg far. Jeg ber i dag om at jeg må se livet i barns øyne og bli påminnet om at det starter ved unnfangelsen. Hjelp meg å kjempe for ethvert menneskebarn, uansett hvor det er på livets bane. Vi ber særlig for de barn hvis liv i dag er truet av foreldrenes vurdering om å avbryte det. Må du bryte inn og vende foreldrene vekk fra dødens over til livets vei.

Dag 17 – fredag
Skyld og skam

Jesus, jeg ber om sannhetens Ånd. Jeg ber om at du vil løse opp for fortielser og fortrengninger, så vi kan snakke om skyld og tilgivelse. Takk for at du ønsker å sette fri ved sannheten. La sannheten om den personlige og kollektive skyld komme frem, så også nåden og tilgivelsen ved ditt kors kan få lov at virke gjenopprettende på samfunnet vårt.

Dag 18 – lørdag
Personalet rundt abort

Gud, jeg ber for alt helsepersonell som medvirker til abort. Åpne deres øyne for den urett som begås. Jeg ber om at du vil røre ved sykepleieres, legers, og jordmødres samvittigheter, så de får mot til å se sannheten i øynene og si ifra. La det vokse frem en protest hos helsepersonell mot å medvirke ved abort.

Dag 19 – 3. søndag i fasten
Overbevisning om synd

Helligånd, du som overbeviser verden om synd. Guds motstander har forført alt for mange mennesker til å se på abort som noe positivt. Jeg ber om at du vil la denne løgn bli avslørt, gode Helligånd. Hjelp din kirke til å være med å avsløre løgnen, og lede mennesker til omvendelse og et ja til livet for den ufødte.

Dag 20 – mandag
Menn

Herre, det skal to til for å skape et lite liv, så jeg ber om at du vil reise menn opp til åta ansvar for det liv som de har vært med på å skape. Rør ved menns samvittighet, så de forstår hvilket ansvar de har for det ufødte liv. La mange flere menn, i kjærlighet til livet og kvinnen, tale barnets sak mens de står ved hennes side.

Dag 21 – tirsdag
Tankebygninger og festningsverk

Herre, jeg ber deg om å bryte ned den tenkning i samfunnet som gjør abort mulig. Gjør det ved din Ånd og ditt ord. Oppreis og inspirer tenkere og debattanter som ved din Helligånds veiledning kan avkle løgnen og fremstille sannheten, så den må finne vei til hjerner og hjerter. Bryt ned enhver destruktiv ideologi, og må du avvæpne de makter og myndigheter som står bak.

Dag 22 – onsdag
Synet på handicap

Himmelske far, jeg takker for at ethvert handicappet menneske også er skapt i ditt bilde. Vi mennesker fristes lett til å dømme hverandre. Jeg ber om at vi som samfunn må få et nytt syn på ufødte barn med handicap. Takk Gud, at vi aldri kan redusere et menneskeliv til dets evner og muligheter. Må du beskytte ethvert foster som akkurat nå er i fare for å få avsluttet sitt liv pga. mulige handicap.

Dag 23 – torsdag
Bønnekamp

Kjære Jesus, du som selv holdt ut til det siste for mig. Jeg ber deg, ved din Helligånd, at du må gi meg styrke til å ta opp mitt kors og følge deg. Hvis mitt kors i dag har med abortkampen å gjøre, så gi meg visdommen, motet og viljen, for jeg opplever noen gange, at jeg mest har lyst til å la det være. Virk i meg og gjennom meg, så jeg kan være et lys i verden.

Dag 24 – fredag
For kvinner som vurderer abort

Jesus, i dag ber jeg særlig for dem som vurderer å ta abort. Jeg ber om at du vil sende ditt nærvær til hver enkelt og vise dem at du har tanker om lykke, ikke ulykke, om å gi dem og barnet en fremtid og et håp. Send et barmhjertig og vist menneske, som kan hjelpe dem i deres vanskelige vurderinger.

Dag 25 – lørdag
Stortinget

Herre Gud, du som står over maktene og myndighetene, også her i Norge. Gi meg å frykte deg mer enn dem, og å huske å be for dem. La vårt storting her i landet etterstrebe å tjene oss alle. Fra den sterke til den svake, fra den gamle til den ufødte. La igjen lovverket sette vern om livet helt fra unnfangelsen av.

Dag 26 – midfastesøndag
Profetisk stemme

Herre, du som gjennom Israels historie kalte profeter. Vi ber om at du vil gjøre kirken til en profetisk stemme. En stemme inn i det mørke det er i samfunnet omkring abort. Vekk opp kirkens ledere, og gi mange flere av dem en nød for denne sak, så den må bæres frem i kirken og derfra ut i samfunnet. Gi du også meg mot, visdom og anledning til å være en stemme for livet.

Dag 27 – mandag
Stiftelsen Amathea

Kjære Helligånd, må du lede dem som trenger det til Stiftelsen Amathea. Enten de ringer, bruker chat-muligheten eller oppsøker et senter, ber jeg deg om at de må oppleve at de blir møtt med din kjærlighet og omsorg gjennom rådgiveren. Velsign den enkelte rådgiver med innsikt til å hjelpe, og la hjelpen bidra til å redde liv! Takk for de liv som er reddet i årenes løp, og for de kvinner som har funnet god hjelp gjennom Amathea.

Dag 28 – tirsdag
Seksualkulturen

Allmektige Gud, du som har skapt oss med seksualitet. Vi ber deg om at du vil gjenopprette en sunn seksualkultur i landet vårt. La ditt sannhets lys avsløre konsekvensene av en kultur som mangler sunne grenser. La løgnen bli avkledt, og gi samfunnet vårt en visjon for en hel seksualitet, hvor frukten er dypere kjærlighet, trofasthet, og liv som er beskyttet av familien.

Dag 29 – onsdag
For dem som får ultralyd i dag

Kjære Far, vil du beskytte de menn og kvinner som ved ultralyd får vite at deres barn ikke er helt som de forventet. Hjelp dem til å se barnet med dine øyne: Som elskede skapninger uansett. La dem møte stemmer som taler håp og muligheter fremfor begrensning og oppgivelse. Vær med til dagens ultralyder.

Dag 30 – torsdag
Meningsdannere

Kjære Gud, det er så mange stemmer som taler for retten til abort i vårt samfunn. Du ser hvordan jeg både har lyst og ulyst til at tale disse stemmer imot. Nå ber jeg for meningsdannere, debattanter, journalister, og andre som setter dagsorden i mitt land. Gi dem syn for et annet perspektiv: Ditt perspektiv på det lille mennesket.

Dag 31 – fredag
Tverrkirkelighet i abortkampen

Gud, jeg ber i dag om at kirken må forene seg i kampen for livet, og jeg takker for alle medkristne som kjemper og ber for denne sak. Gi oss å være ett i deg, Jesus, ved din Ånd. Må du samle alle gode krefter i kjærligheten til livet, så det kan være slagkraft og styrke. Jeg takker for, at vi forent i bønn kan bryte ned destruktive tankebygninger
og festningsverk som dominerer i samfunnet vårt.

Dag 32 – lørdag
Organisasjonen Menneskeverd

Kjære Gud, jeg ber deg for Menneskeverd og deres arbeid her i Norge. Jeg ber deg om at deres arbeid må utføres i kjærlighet til sannheten og til nesten. La det daglige virke være velsignet av deg, og la Menneskeverd være et redskap til å endre holdninger, så vernet for de ufødte kan styrkes. Gi hver enkelt medarbeider frimodighet og visdom i tjenesten. Velsign alle gode krefter i Norge som arbeider for denne sak.

Dag 33 – Maria bebudelse
Den sårbare gravide

Kjære Jesus, du som blev unnfanget ved Den hellige ånd i din mor, Marias liv, og var grunnen til at hennes situasjon ble sårbar og vanskelig. Hjelp enhver sårbar gravid kvinne. La henne møte støtte og hjelp, ikke fordømmelse og press. La alle rundt henne se at livet fortjener en sjanse.

Dag 34 – mandag
For kristne fagfolk

Kjære Jesus, som gir oss vårt kall og tjeneste. Takk for de kristne som yter omsorg innen helsesektoren. Jeg ber om at de av dem, som på ulikt vis er utfordret omkring abortspørsmålet, må la din sannhet råde i sin samvittighet og sine handlinger, og at de må bli respektert i sitt valg. La lovverket fremdeles stille den enkelte fri til at adlyde sin samvittighet.

Dag 35 – tirsdag
For kvinnen og barnet på vei til abort i dag

Herre, vær med kvinnen som i dag er på vei inn på sykehuset for å få en abort. Hvis det er den minste tvil til livets fordel, vil du ikke blåse liv i den? Hvis den tvil ikke er der, vil du ikke skape den? La kvinnen som er på vei til en abort bli omsluttet av din kjærlighet på en særskilt måte i dag.

Dag 36 – onsdag
Ansvar

Jesus, takk for at du igjen og igjen kaller ditt folk til å ta ansvar for de svakeste. Jeg hører ditt Ord om å ta seg av enkene, de fremmede og de faderløse, i det Gamle Testamente. La meg også gjenkjenne din stemme i kallet til å føre de ufødtes sak. Legg dine ord i min munn, og gi mig mot og anledning til at tale dem for enkeltpersoner og myndigheter.

Dag 37 – torsdag
Diakoni

Jesus, du som kaller oss til å elske vår neste. Jeg ber for kirkens diakonale hjerte ovenfor kvinner og menn som har vanskelig å se for seg å skulle bli foreldre. Må du gi oss som ditt legeme et villig hjerte til å hjelpe dem som trenger det. Jeg ber om at kirken, samfunnet og jeg må gjøre felles sak, så vordende foreldre kan få den beste støtte til både å gjennomføre graviditeten, og ta seg av barnet sitt.

Dag 38 – fredag
Forkjempere og forbilder

Herre Jesus, som vi ser hen til som hovedhjørnesten. Takk for at det i din kirke er forkjempere for livet som jeg kan se hen til og bli oppmuntret av. Gi meg å alltid være oppmuntrende for dem som har tatt abortsaken særlig på sine skuldre. Gi dem det mot og overskudd som kun du, Jesus, ved din underfulle kraft kan gi.

Dag 39 – lørdag
Om tilgivelse

Korsfestede Jesus. Du bar min synd på korset. Både det jeg har gjort galt, og det gode jeg unnlot å gjøre. Du ser at jeg er uverdig til å kalle meg din, men du elsker og tilgir meg likevel. La den kjærlighet og overbærenhet du har vist meg i alle forhold, virke gjennom meg og ut i samfunnet når jeg taler de ufødtes sak. La meg våge å kalle synd for synd, men alltid med løftet om din tilgivelse.

Dag 40 – palmesøndag
For abortkampen fremover

Jesus, min frelser. Din vandring mot Golgata i denne fastetid er snart ved veis ende. Takk for at du for min skyld var lydig til døden, ja, døden på korset. Og takk for at også den byrde av skyld som knytter seg til de mange aborter, finnes det tilgivelse for ved ditt kors. Takk for at du kan snu vårt lands skjebne, hvis det vil vende om til deg. Takk for at du har tatt imot min bønn og alle de bønner som er bedt for de ufødte i denne fastetid. Herre hør oss og forbarme deg!